განცხადების ფორმა

განცხადების ფორმა:

ქალაქ  თბილისის კერძო საშუალო სკოლა შპს აისის დირექტორს

ქალბატონ სალომე ქადარიას

        მოქალაქე – ———————————–

                                                                                                             მცხოვრები ———————————–

ტელეფონი    —- ————-

                                      ელ- ფოსტა  —– —————————–

განცხადება

      გთხოვთ ჩემი შვილი  —————————- ——————  პირადი ნომრით ———— დაბადებული   ———   მიიღოთ თქვენი სკოლის —— კლასში   (წელი —) სასწავლო წლის დაწყებიდან .

განცხადებას  დანართის სახით თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტი :

  • ფოტოსურათი  3X4; -2ც
  • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ;
  • მშობლის პირადი მოწმობის ასლი ;
  • სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი , რომელითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის , საქართველოში ბინადრობის ნებართვის  ან ბინადრობი მოწმობის მქონე მოსწავლისთვის პირადი ნომრის მინიჭება ;
  • კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი  (არსებობის შემთხვევაში) ;
  • სოციალურად დაუცველის მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში) ;
  • იძულებით გადაადგილებული პირის ( დევნილის ) მოწმობის ასლი (არსეობის შემხვევაში) ;

                                                  თარიღი  : ——————————–

                                                  განმცხადებელი  : ———————-

X