ავტორიზაცია

კერძო სკოლა შპს „აისს“  2022 წლის პირველი სექტემბრის გადაწყვეტილებით, 6 წლის ვადით მიენიჭა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილების მიზნით. . შპს „აისს“ მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა არაუმეტეს 300 მოსწავლით. 2021 წელს სკოლა „აისმა“ საერთაშორისო აკრედიტაციის მოპოვება დაიწყო, რომელიც 40 წამყვან ევროპულ ქვეყანაში ხორციელდება.

X