Research 2

I კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა ისტ. ტექნოლოგიები

II კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები  

III კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები მე და საზოგადოება – ნაწილი 1  ნაწილი 2

IV კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული მე და საზოგადოება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ისტ. ტექნოლოგია  

V კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები ისტორია ჩვენი საქართველო – ნაწილი 1  ნაწილი 2  

VI კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა – ნაწილი 1  ნაწილი 2  რუსული ისტ. ტექნოლოგიები ისტორია  

VII კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტორია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო

VIII კლასი

ქართული მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება რუსული ისტორია ქიმია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო მუსიკა

IX კლასი

ქართული მათემატიკა ინგლისური რუსული ისტორია ქიმია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო ხელოვნება მუსიკა

X