Research 1

I კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა ისტ. ტექნოლოგიები

READ MORE

II კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები  

READ MORE

III კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები მე და საზოგადოება – ნაწილი 1  ნაწილი 2

READ MORE

IV კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული მე და საზოგადოება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ისტ. ტექნოლოგია  

READ MORE

V კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტ. ტექნოლოგიები ისტორია ჩვენი საქართველო – ნაწილი 1  ნაწილი 2  

READ MORE

VI კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 ბუნება – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა – ნაწილი 1  ნაწილი 2  რუსული ისტ. ტექნოლოგიები ისტორია  

READ MORE

VII კლასი

ქართული – ნაწილი 1  ნაწილი 2 მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება მუსიკა რუსული ისტორია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო

READ MORE

VIII კლასი

ქართული მათემატიკა ინგლისური ხელოვნება რუსული ისტორია ქიმია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო მუსიკა

READ MORE

IX კლასი

ქართული მათემატიკა ინგლისური რუსული ისტორია ქიმია ბიოლოგია ფიზიკა გეოგრაფია სამოქალაქო ხელოვნება მუსიკა

READ MORE
X