საშუალო სკოლა

საშუალოსკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • სამოქალაქოგანათლება
 • სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთხოება 
 • ინგლისურიენა
 • რუსულიენა
 • გერმანულიენა
 • საგზაონიშნებიდაუსაფრთხოება ;
 • სპორტი

 

საშუალოსაფეხურისძირითადიამოცანებია:

 შეუქმნასმოსწავლესპირობებითანამედროვემოთხოვნებისშესაბამისიგანათლებისმისაღებად;

 დაეხმაროსმოსწავლესმომავალიარჩევანისგასაკეთებლად (სწავლისგასაგრძელებლადდა/ანშრომითსაქმიანობაშიჩასაბმელად);

 მისცესმოსწავლესხარისხიანისრულიზოგადიგანათლება.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;