საბაზო სკოლა

საბაზოსკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საბუნებისმეტყველომეცნიერებათასაფუძვლები
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • ინგლისურიენა
 • რუსულიენა
 • გერმანულიენა
 • სამოქალაქოგანათლება
 • სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართულიხალხურისიმღერადაგალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართულიცეკვა
 • ფიზიკურიაღზრდა (სპორტი)

 

 

საბაზოსაფეხურისძირითადიამოცანებია:

 დაეხმაროსმოსწავლესზოგადიგანათლებისეროვნულიმიზნებისმიღწევაში;  

 შეუქმნასმოსწავლესპირობებიიმუნარ-ჩვევებისგასავითარებლად, რომლებიცგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიამთელიცხოვრებისგანმავლობაში;

 შეუქმნასმოსწავლესწინაპირობასწავლისგასაგრძელებლად, ანშრომითბაზარზესწორიარჩევანისგასაკეთებლად.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;