დაწყებითი სკოლა

დაწყებითისკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ბუნებისმეტყველება
 • სამოქალაქოთავდაცვა
 • ჩვენისაქართველო
 • ინფორმატიკულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიები
 • რუსულიენა
 • ინგლისურიენა
 • სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართულიხალხურისიმღერადაგალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართულიცეკვა
 • ფიზიკურიაღზრდა (სპორტი)

 

დაწყებითისაფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნასმოსწავლესპირობები დაჩამოუყალიბოსსაფუძვლებიშემდგომ, საბაზოსაფეხურზესწავლისწარმატებითგასაგრძელებლად; იმცოდნისდასაუფლებლად, უნარ-ჩვევებისგასავითარებლადდადამოკიდებულებებისჩამოსაყალიბებლად, რომლებიცმას  მომავალში დასჭირდება;

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსამყაროსშემეცნებისმიმართინტერესი;

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსწავლისადმიპოზიტიურიდამოკიდებულებადააღზარდოსეროვნულტრადიციებზედაყრდნობით;

შეუქმნასმოსწავლესპირობებისაკუთარიინტელექტუალური, ფიზიკურითუსულიერითვისებებისათუმიდრეკილებებისგამოსავლენადდაგასავითარებლად;

ხელიშეუწყოსმოსწავლეებშიმედიადაციფრულიწიგნიერებისდონისამაღლებას; დაეხმაროსმათსხვადასხვადარგისათვისსპეციფიკურიტექნოლოგიებისდაუფლებაშიდაამტექნოლოგიებისგამოყენებისათვისაუცილებელიუნარ-ჩვევებისგანვითარებაში, როგორცსხვადასხვასაგანთანინტეგრირებულისწავლებისას, ასევეცალკესწავლებისგზით.

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსაფუძვლებიშემწყნარებელ (ტოლერანტ) მოქალაქედჩამოსაყალიბებლად.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;