სასწავლო პროცესი

საშუალოსკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • სამოქალაქოგანათლება
 • სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთხოება 
 • ინგლისურიენა
 • რუსულიენა
 • გერმანულიენა
 • საგზაონიშნებიდაუსაფრთხოება ;
 • სპორტი

 

საშუალოსაფეხურისძირითადიამოცანებია:

 შეუქმნასმოსწავლესპირობებითანამედროვემოთხოვნებისშესაბამისიგანათლებისმისაღებად;

 დაეხმაროსმოსწავლესმომავალიარჩევანისგასაკეთებლად (სწავლისგასაგრძელებლადდა/ანშრომითსაქმიანობაშიჩასაბმელად);

 მისცესმოსწავლესხარისხიანისრულიზოგადიგანათლება.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;

 

საბაზოსკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საბუნებისმეტყველომეცნიერებათასაფუძვლები
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • ინგლისურიენა
 • რუსულიენა
 • გერმანულიენა
 • სამოქალაქოგანათლება
 • სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართულიხალხურისიმღერადაგალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართულიცეკვა
 • ფიზიკურიაღზრდა (სპორტი)

 

 

საბაზოსაფეხურისძირითადიამოცანებია:

 დაეხმაროსმოსწავლესზოგადიგანათლებისეროვნულიმიზნებისმიღწევაში;  

 შეუქმნასმოსწავლესპირობებიიმუნარ-ჩვევებისგასავითარებლად, რომლებიცგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიამთელიცხოვრებისგანმავლობაში;

 შეუქმნასმოსწავლესწინაპირობასწავლისგასაგრძელებლად, ანშრომითბაზარზესწორიარჩევანისგასაკეთებლად.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;

 

დაწყებითისკოლა

საგნები:

 • ქართულიენადალიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ბუნებისმეტყველება
 • სამოქალაქოთავდაცვა
 • ჩვენისაქართველო
 • ინფორმატიკულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიები
 • რუსულიენა
 • ინგლისურიენა
 • სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართულიხალხურისიმღერადაგალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართულიცეკვა
 • ფიზიკურიაღზრდა (სპორტი)

 

დაწყებითისაფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნასმოსწავლესპირობები დაჩამოუყალიბოსსაფუძვლებიშემდგომ, საბაზოსაფეხურზესწავლისწარმატებითგასაგრძელებლად; იმცოდნისდასაუფლებლად, უნარ-ჩვევებისგასავითარებლადდადამოკიდებულებებისჩამოსაყალიბებლად, რომლებიცმას  მომავალში დასჭირდება;

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსამყაროსშემეცნებისმიმართინტერესი;

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსწავლისადმიპოზიტიურიდამოკიდებულებადააღზარდოსეროვნულტრადიციებზედაყრდნობით;

შეუქმნასმოსწავლესპირობებისაკუთარიინტელექტუალური, ფიზიკურითუსულიერითვისებებისათუმიდრეკილებებისგამოსავლენადდაგასავითარებლად;

ხელიშეუწყოსმოსწავლეებშიმედიადაციფრულიწიგნიერებისდონისამაღლებას; დაეხმაროსმათსხვადასხვადარგისათვისსპეციფიკურიტექნოლოგიებისდაუფლებაშიდაამტექნოლოგიებისგამოყენებისათვისაუცილებელიუნარ-ჩვევებისგანვითარებაში, როგორცსხვადასხვასაგანთანინტეგრირებულისწავლებისას, ასევეცალკესწავლებისგზით.

ჩამოუყალიბოსმოსწავლესსაფუძვლებიშემწყნარებელ (ტოლერანტ) მოქალაქედჩამოსაყალიბებლად.

 

"საქართველოსბანკი"

კერძო საშუალო სკოლა შპს ,,აისი“

GE41BG0000000356816900GEL

 

ბანკისკოდიBAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლისგვარი, სახელი, კლასი. საფუძველისწავლისგადასახადი.

კონტაქტი: ქ თბილისი : დიდი დიღომი;

დავარის ქუჩა 64;